19 argument mot ett Nobelbygge på Blasieholmen


1. 1997 lade fd kulturminister Bengt Göransson (S) fram en statlig utredning som sade NEJ till ett Nobelbygge på Blasieholmen, även en mindre byggnad ansågs olämplig (SOU 1997:117). Även stadens representanter i Stockholm sa nej.


2. Trots detta initierar moderaten Sten Nordin 2011 ett avtal med Nobelstiftelsen om att i princip överlåta Sveriges finaste tomt utan kostnad och dessutom riva tre kulturskyddade byggnader och därmed försvåra för sjöfarten och radera en levande hamnmiljö med anor från 1500-talet.


3. Inget programsamråd om plats, användning och volym genomfördes inför projektstart, vilket är regel i projekt som

så kraftigt skulle förändra Stockholms historiska miljö och möte med vattnet. Byggnadens yta 30.000 kvm.


4. Sveriges Arkitekter avbröt uppdraget som huvudman för tävlingen, då Nobelstiftelsen bröt mot reglerna genom att i förtid avslöja inblandade arkitekters namn.   


5. Borgarrådet Joakim Larsson (M) påstår i en propaganda-film, inspelad av Nobelhuset AB, att tomten på Blasieholmen är obebyggd. www.youtube.com/watch?v=KCUMORzXBQI


6. Första offentliga steget var ett samråd om detaljplanen.

Vid stadens ”dialogpaviljong” på Nybroplan våren 2015

var ilskan så stor bland besökarna att tjänstemännen

beställde livvakter.


7. Nästan alla 1.250 samrådssvar sade NEJ i april 2015.


8. 41 remissinstanser avstyrkte. Länsstyrelsen ensam tillstyrkte efter att byggnaden sänkts från 35 till 32 meter. Dvs motsvarande ett höghus med 11 våningsplan – och alltjämt högre än Nationalmuseums taknock!


9. Alla partier i Stockholms Stads Kulturmiljöutskott säger nej till Nobel Center - utom moderaterna.10. 2.500 personer - rekordmånga enligt polisen - demonstrerade utanför Stadshuset när beslutet togs 25/4 -16.


11. Sex av kommunfullmäktiges partier röstade NEJ: L, KD, MP, V, Fi, SD. Tre partier: M, S, C röstade JA. Beslutet togs med knapp majoritet. Endast 3 rösters övervikt.


12. Statens Fastighetsverk överklagade: Skadan för Nationalmuseum, stadens skönhet, trafikproblem i centrala Stockholm (30+ bussar/dag) och sjöfartens problem

       

13. Professionella trafikutövare till lands och sjöss underkänner placeringen – trafikkaos befaras.


14. Självaste Nobelprisutdelaren, Kungen, uttryckte sitt missnöje i en stor intervju på fyra helsidor i DN 2/6 -16.


15. Under pågående rättsprocess ingriper Stockholms Stad och regeringen med löfte om driftstöd på 20 resp 40 milj. kr/år i tre år

(= 180 milj kr) till Nobel Center på Blasieholmen. (Regeringens pressmeddelande 23/11 2016.) Beslutet har kritiserats av KU. Den hittills beräknade kostnaden för skattebetalarna uppgår därmed till minst 407 milj kr.


16. Nobelstiftelsen utgår från minst 600.000 besökare. 2017 var antalet besökare 252.498. Det torde bli svårt att locka ytterligare 347.502 besökare.


17. Motståndet ökar! ”Bara 1 av 10 stöttar bygget av Nobel Center” enligt DN/Ipsos 6/8 -18. ”11% stöttar planerna, 42%

är emot” enligt undersökningen bland stockholmare.


18. Riksantikvarieämbetet avstyrker Nobel Center i sitt skarpa

yttrande till Mark- & Miljödomstolen 5/9 -17. Förslaget

bryter i flera avseende mot Plan- och bygglagen, PBL.


19. Mark- & miljödomstolen avstyrker Nobelbygget 22/5 -18 Domstolen anser att ett Nobel Center på Blasieholmen… skulle få en stor negativ påverkan på...bl.a. kulturmiljö, på ett sätt som strider mot Plan-& bygglagen samt Miljöbalken


        Att riva kulturskyddade hus är ociviliserat och oåterkalleligt

      Välkommen som medlem i Stiftelsen Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner!


                                              Björn Tarras-Wahlberg

                                                          Ordförande


19 argument mot ett Nobelbygge på Blasieholmen

            Det planerade Nobelbygget är för stort, förstör stadsbilden och är på fel plats